تعمیر و سرویس دستگاه روستر و تفت قهوه

تعمیر و سرویس دستگاه روستر و تفت قهوه.باتوجه به کارایی ونحوه کاردستگاه روستر باحرارت بالا لذا احتیاج ادواری به سرویس و نگهداری دارد چنانچه دستگاه شما احتیاج به سرویس دارد باشماره۰۹۱۲۶۵۲۲۱۶۶ویا۰۲۵۳۶۶۷۱۵۴۱تماس بگیرید