بایگانی برچسب: s

کد خطا و ارور یخچال فریزر اسنوا

کد خطا و ارور یخچال فریزر اسنوا

کد خطا و ارور یخچال فریزر اسنوا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Snowa به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر اسنوا میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال فریزر اسنوا

ارور یخچال فریزر اسنوا کومبی مدل  810

کد خطا F1 – اشکال این خطا از سرمایش ضیعف دستگاه می باشد سرد نشدن اوپراتور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 – مشکل این خطا مربوط است به سنسور اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور یخچال چک شود – خرابی سنسور اوپراتور یخچال تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 – علت ارور از خرابی سنسور محیط می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 – این خطا مربوط می شود به فن فریزر – سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 – اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت فریزر – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA – علت این خطا مربوط است به هیتر المنت یخچال – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Fd – ایراد از مدار برد الکترونیک – خرابی IC

کد خطا H1 – علت خطا از گرم بودن فریزر

ارور یخچال فریزر اسنوا کومبی مدل  270

کد خطا F1 – اشکال این خطا از سرمایش ضیعف دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 – مشکل این خطا مربوط است به سنسور اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور یخچال چک شود – خرابی سنسور اوپراتور یخچال تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 – علت ارور از خرابی سنسور محیط می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 – این خطا مربوط می شود به فن فریزر – سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F9 – اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت فریزر – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA – علت این خطا مربوط است به هیتر المنت یخچال – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Fd – ایراد از مدار برد الکترونیک – خرابی IC

ارور یخچال اسنوا مدل ۶۷۶ کمبی

کد خطا F1 – اشکال این خطا از عدم سرد شدن اوپراتور است – علت یخ زدگی شدید اوپراتور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – پیغام ارور مربوط است به سنسور داخل یخچال – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیمهای ارتباطی به سنسور – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – این خطا از سنسور دیفراست می باشد – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم وسوکت سنسور – تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 – اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – علت خرابی المنت – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 – مشکل خطا از خرابی آی سی حافظه EPROM – خرابی مدار برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F7 – پیغام ارور مربوط است به خرابی فن یخچال – سوختگی فن تعویض شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H1 – اشکال این ارور از گرم بودن فریزر – علت کم گاز بودن و یا خالی بودن گاز موتور – در مدار بودن هم زمان فن والمنت – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H – مشکل خطا از گرم بودن یخچال است – علت کم گاز بودن و یا خالی بودن گاز موتور – در مدار بودن هم زمان فن والمنت – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال اسنوا مدل تکنو ۷۱۳

کد خطا E1 – مشکل مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – این خطا از قطعی و اتصال و یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژ گاز

ارور یخچال فریزرساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی

کد خطا F1 – مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور – خرابی کمپرسور – نشتی گاز مبرد – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا F2 – علت از پایان یافتن زمان دیفراست – بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت

کد خطا F3 – اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال – بررسی فن فریزر و یخچال – سیم های ارتباطی به فن چک شود – سوختگی فن و در آخر ایراد از برد

کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور – خرابی فن کمپرسور – سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا F5 – پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر – بررسی هر دو سنسور – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا F6 – علت خطا از سنسور اوپراتور است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد

کد خطا F7 – مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم های ارتباطی بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F8 – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید