بایگانی برچسب: s

ساخت انواع دستگاه های دودسوز برای روستر قهوه در قم

 

باتوجه به دود وبوی متساعدشده ناشی از (به اصثلاح)روس دادن قهوه در دستگاههای روستر .ساخت و نصب دستگاههای دودسوزبرای دستگاه روسترقهوه بنحوی که بتوان از دستگاه روستر در مناطق مسکونی استفاده کرد. جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۶۵۲۲۱۶۶و یا ۰۲۵۳۶۶۷۱۵۴۱تماس بگیرید