ارور و کد خطا یخچال فریزر فریجیدر Frigidaire

کد خطا یخچال فرییدیدر = SY CE
علت = خطای ارتباطات در هنگام روشن شدن

کد خطا یخچال فرییدیدر = ۴
علت = آیا یک اتصال دمپر را شناسایی نمی کند

کد خطا یخچال Frigidaire = 5Y EF
علت = شکست مدار مدار بخار اواپوراتور

کد خطا یخچال Frigidaire = EF
علت = شکست مدار مدار بخار اواپوراتور

کد خطا یخچال خنک کننده Frigidaire = dF
علت = بدون مدار تخلیه

کد خطا یخچال فرییدیدر = SH
علت = سنسور فریزر در نمایشگر فریزر کوتاه می شود

کد خطا یخچال Frigidaire = 5y CF
علت = شکست اتصال در قدرت

کد خطا در یخچال فریجیجایر = OP
علت = حسگر غذای تازه باز در نمایش غذای تازه (یخچال)

کد خطا یخچال فرییدیدر = SH
علت = سنسور مواد غذایی تازه در غذای تازه (یخچال) نمایش داده می شود

کد خطا یخچال Frigidaire = SY EF
علت = شکست مدار مدار بخار اواپوراتور

کد خطا یخچال Frigidaire = SY CF
علت = شکست اتصال در قدرت

Frigidaire Refrigerator = نمایشگر “Sb” یا “۵b” را در حالت Sabbath نشان می دهد.