سری کدهای خطای پکیج تاچی

کد های خطای پکیج تاچی
مرکز خدمات فنی رضا مجموعه ای از کد های خطای پکیج تاچی رو براتون تو یه مقاله به اشتراک گذاشته تا با فهمیدن معنی این کد ها بتونید مشکل پکیج رو پیدا کنید و در صورت نیاز بدون درخواست کمک از تعمیرکار،خودتون تعمیر پکیج رو انجام بدید.

کد های خطای پکیج تاچی ( تیپ A )
E1 : قطعی گاز،عدم تشکیل شعله ،خرابی میله جرقه زن(میله یون) ،خرابی برد کنترل از قسمت ایجاد یا تشخیص شعله

E2 : عدم عملکرد صحیح پمپ سیرکولاتور، قطعی یا خرابی کلید حرارتی(ترموستات حد یا سنسور حد دما) یا کانکتور سنسور حد،خرابی برد کنترل ،گرفتی در قسمت مدار گرمایش

E3 : عدم عملکرد فن یا کلید ایمنی دودکش (پرشر یا سوئیچ فن) ، خرابی در قسمت ونتوری ، خرابی برد کنترل در قسمت راه اندازی فن

E4 : قطعی یا خرابی در کلید(پرشر یا سوئیچ) حداقل فشار آب.عدم وجود آب کافی در مدار گرمایش

E6 : قطعی یا خرابی درNTC آب گرم مصرفی(سنسور تشخیص و کنترل دمای آب مصرفی) یا کانکتور NTC

E7 : قطعی یا خرابی در NTC آب گرم مدار گرمایش(سنسورهای تشخیص و کنترل دمای آب گرمایش) یا کانکتور NTC

کد های خطای پکیج تاچی
کد های خطای پکیج تاچی ( تیپ B )
E1 : قطعی گاز،عدم تشکیل شعله ،خرابی میله جرقه زن(میله یون) ،خرابی برد کنترل از قسمت ایجاد یا تشخیص شعله

E2 : عدم عملکرد فن یا کلید ایمنی دودکش(پرشر یا سوئیچ فن) ، خرابی در قسمت ونتوری ، خرابی برد کنترل در قسمت راه اندازی فن

E3 : عدم قطع کلید ایمنی دودکش(پرشر یا سوئیچ فن) بعد از اتمام کار فن ، خرابی در قسمت

E4 : عدم عملکرد صحیح پمپ سیرکولاتور، قطعی یا خرابی کلید حرارتی(ترموستات حد یا سنسور حد دما) یا کانکتور سنسور حد،خرابی برد کنترل ،گرفتگی در قسمت مدار گرمایش

E5 :
۱ : دستگاه تک مبدل : قطعی یا خرابی در NTC آب سرد ورودی یا کانکتور
۲ : دستگاه دو مبدل : خرابی در قسمت برد کنترل

E6 : قطعی یا خرابی درNTC آب گرم مصرفی(سنسور تشخیص و کنترل دمای آب مصرفی) یا کانکتور NTC

E7 : قطعی یا خرابی در NTC آب گرم مدار گرمایش(سنسور تشخیص و کنترل دمای آب گرمایش) یا کانکتور NTC

E8 : خرابی در قسمت برد کنترل

E9 : قطعی یا خرابی در کلید(پرشر یا سوئیچ) حداقل فشار آب.عدم وجود آب کافی در مدار گرمایش

کد های خطای پکیج تاچی ( تیپ ECO و تیپ C و تیپ B )
E1 : عدم عملکرد فن یا کلید ایمنی دودکش(پرشر یا سوئیچ فن) ، خرابی در قسمت ونتوری ، خرابی برد کنترل در قسمت راه اندازی فن

E2 : قطعی یا خرابی در NTC آب گرم مدار گرمایش(سنسور تشخیص و کنترل دمای آب گرمایش) یا کانکتور NTC

E3 : قطعی یا خرابی درNTC آب گرم مصرفی(سنسور تشخیص و کنترل دمای آب مصرفی) یا کانکتور NTC

E4 : عدم عملکرد صحیح پمپ سیرکولاتور، قطعی یا خرابی کلید حرارتی(ترموستات حد یا سنسور حد دما) یا کانکتور سنسور حد،خرابی برد کنترل ،گرفتی در قسمت مدار گرمایش

E5 : قطعی یا خرابی در شیر گاز، خرابی برد کنترل در قسمت راه اندازی شیر گاز

E6 : قطعی گاز،عدم تشکیل شعله ،خرابی میله جرقه زن(میله یون) یا خرابی برد کنترل از قسمت ایجاد جرقه

E7 : عدم تشخیص شعله ، خرابی میله جرقه زن(میله یون) ، خرابی برد کنترل از قسمت ایجاد یا تشخیص شعله

E8 : پایین بودن فشار ورودی گاز

E9 : تشخیص یخ زدگی مدار

EB : عدم قطع گاز و وجود شعله بعدازخاموش شدن دستگاه ، خرابی شیر گاز ، خرابی برد کنترل

EC : خرابی در برد کنترل

EP : قطعی یا خرابی در کلید(پرشر یا سوئیچ) حداقل فشار آب.عدم وجود آب کافی در مدار گرمایش

کد های خطای پکیج تاچی