کد خطاها و ارور های یخچال و فریزر هیتاچی Hitachi

کد خطا یخچال هیتاچی = F3 01
درب فریزر به درستی بسته نیست

کد خطا یخچال هیتاچی = F3 02
درب یخچال به درستی بسته نشده است