کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS PREMIUM/GENUS 36FF)

کد خطا

مفهوم کد خطا

مقدار گرمایش ۱XX

۰۱ ۱

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

۰۲ ۱

خطا در حسگر فشار آب

۰۳ ۱

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°۷ در ثانیه (برای سه بار متوالی)

۰۴ ۱

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت یا برگشتNTC2 یا NTC1 بیش از C°۲۰ در ثانیه

۰۵ ۱

عدم گردش یا وجود آب: اختلال دمای رفت و برگشت بیش از C°۵۵ در ثانیه (برای سه بار متوالی)

۰۶ ۱

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۱۰ کمتر از دمای برگشت (برای سه بار متوالی)

۰۷ ۱

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۳۰ کمتر از دمای برگشت

۰۸ ۱

افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل

۰۹ ۱

افزایش فشار سیستم به بیش از ۳BAR

۱۰ ۱

خطا در NTC1 (رفت گرمایش)

۱۲ ۱

خطا در NTC2 (برگشت گرمایش)

۱۴ ۱

خطا در حسگر بیرونی (قطع با اتصال کوتاه)

۱۶ ۱

قطعی حسگر گرمایش از کف

۱۸ ۱

خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا برگشت

۱ P1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°۷ در ثانیه

۱ P2

عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از C°۵۵ در ثانیه

۱ P3

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۱۰ کمتر از دمای برگشت

۱ P4

افت فشار آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن

مقدار آب گرم بهداشتی۲XX

۰۱ ۲

اشکال در NTC مصرفی

۰۲ ۲

اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

۰۳ ۲

اشکال در NTC منبع ذخیره

۰۴ ۲

اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی

۰۵ ۲

اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی

۰۷ ۲

گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی

۰۸ ۲

پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی

۰۹ ۲

گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره

برد اصلی۳XX

۰۱ ۳

خطا در برد صفحه نمایش

۰۲ ۳

اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش

۰۳ ۳

خطا در برد اصلی

۰۴ ۳

فشار دادن دکمه RESET بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه

۰۵,۶,۷ ۳

خطا در برد اصلی

تجهیزات جانبی۴XX

۰۱ ۴

اختلال در عملکرد مودم

۰۶ ۴

اختلال در عملکرد مودم

۰۷ ۴

خطا در حسگر اتاقی

احتراق و تشخیص شعله۵XX

۰۱ ۵

عدم وجود شعله

۰۲ ۵

عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیر گاز

۵P1

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار اول)

۵P2

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)

۵P3

یکنواخت نبودن شعله

۵P4

سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق۶XX

۰۱ ۶

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

۰۲ ۶

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

۰۴ ۶

سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود

۰۷ ۶

فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود

۶P1

تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود

۶۱۲

عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن

نواحی۷XX

۰۱ ۷

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه ۲

۰۲ ۷

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه ۲

۰۳ ۷

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه ۳

۰۴ ۷

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه ۳

۰۶ ۷

افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲

پکیج آریستون (مدل اجیس) ARISTON (EGIS)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح ذیل است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

*

*

افت فشار آب مدار گرمایش

*

*

*

خرابی حسگر گرمایش مرکزی

*

*

*

خرابی حسگر آب گرم بهداشتی

*

*

*

خطای EEPROM

*

*

خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده

*

*

تعداد فشار دادن دکمه RESET بیش از ۵ مرتبه

*

*

*

*

*

*

خطای داخلی برد

*

*

خطا در عملکرد خودکار جرقه‌زن

*

خرابی الکترود تشخیص شعله

*

*

*

*

نقص در شعله، نبود شعله یکنواخت

*

*

*

*

 (CF)فعال شدن حسگر دود

(FF/ خطا در پرشر سوئیچ)

*

 

 

پکیج آریستون (مدل گنیاماکسی) (ARISTON (GENIA MAXI

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح زیر است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

افزایش بیش از حد دما (کلید حد عمل کرده است.)

*

عدم تشکیل یا تشخیص شعله

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°۴۰)

*

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°۱۰)

*

باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت

*

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت

*

*

*

مدار NTC اصلی آب برگشت«اتصال کوتاه» است.

*

*

*

تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل (مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع می‌شود.)

*

*

خطای فیوز A 1/25 برد اصلی یا کابل ارتباطی آن

*

*

نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت یک دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده)

*

*

*

خطای پرشر سوئیچ دود

*

*

*

باز بودن مدار NTC آب گرم

*

*

*

مدار NTC اصلی آب گرم «اتصال کوتاه» است.

*

*

*

دمای بیش از حد داخل تانک (بیش از C°۸۰)

*

*

*

*

اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

*