کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس

 کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطا شرح خطا
E0 خطای سنسور ورودی
E1 کم بودن آب داخل دستگاه
E2 نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
E3 سنسور رفت گرمایش معیوب است
E4 سنسور آبگرم مصرفی معیوب است
E6 مشکل فن یا دیفرانسیل هوا
E7 دمای بیش از حد