کد خطای یخچال بکو

رور E0 یخچال فریزر بکو

علت ارور E0 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی رزیستور فریزر
 • فن کمپرسور و فریزر به طور مداوم کار می کند. نمایشگر نمودار میله ای خاموش می شود.

رفع عیب کد خطای  E0 یخچال فریزر بکو:

 • در صورتی که میزان سنسور اندازه گیری شده، مدار باز یا مدار بسته باشد، نشان داده می شود.
 • در صورتی که میزان سنسور صحیح باشد (نه باز و نه بسته باشد)، ارور حذف می شود.
 • چک کردن سیم کشی
 • تعویض سنسور
 • بررسی ماژول کنترل

ارور E1 یخچال فریزر بکو

علت ارور E1 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی سنسور یخ زدایی فریزر
 • گرم کن یخ زدایی در مدت یخ زدایی نرمال به مدت ۲۵ دقیقه روشن می ماند.

رفع عیب کد خطای  E1 یخچال فریزر بکو:

 • چک کردن سیم کشی
 • تعویض سنسور
 • چک کردن ماژول کنترل

ارور E3 یخچال فریزر بکو

علت ارور E3 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی سنسور یا رزیستور یخچال
 • صفحه منعکس کننده باید به مدت ۳ دقیقه باز بماند و به مدت ۷ دقیقه بسته شود. نمایشگر نمودار میله ای یخچال خاموش می شود. میزان سنسور، خواه باز و یا بسته، نادرست است.

رفع عیب کد خطای  E3 یخچال فریزر بکو:

 • چک کردن سیم کشی
 • تعویض سنسور
 • تعویض ماژول کنترل

ارور E4 یخچال فریزر بکو

علت ارور E4 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی گرم کن یخ زدایی
 • در صورتی که مدت یخ زدایی برابر با مدت حداکثری یخ زدایی یعنی ۶۰ دقیقه باشد. این خطا برای ۳ یخ زدایی متوالی نشان داده می شود. عملکرد کنترلی معمولاً گرم کن یخ زدایی را انجام می دهد.

رفع عیب کد خطای  E4 یخچال فریزر بکو:

 • چک کردن سیم کشی
 • چک کردن مداوم گرم کن یخ زدایی
 • چک کردن ماژول

ارور E8 یخچال فریزر بکو

علت ارور E8 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی سنسور یخ رزیستور یا یخساز
 • در صورتی که ماژول، میزان سنسور را به عنوان مدار باز یا مدار بسته لحاظ کند، نشان داده می شود. یخساز کار نخواهد کرد.

رفع عیب کد خطای  E8 یخچال فریزر بکو:

 • چک کردن سیم کشی
 • چک کردن سنسور
 • چک کردن ماژول

ارور E9 یخچال فریزر بکو

علت ارور E9 یخچال فریزر بکو:

 • خرابی دستگاه یخ
 • اگر سوئیچ تغییر نکند همانطور که در طول نصب توضیح داده شد، یا دستگاه را بچرخاند؛ یا چنانچه که حالت سوئیچ در مدت ۱ دقیقه تغییری نکند. یخساز نباید عمل کند.

رفع عیب کد خطای  E9 یخچال فریزر بکو:

 • چک کردن سیم کشی
 • چک کردن دستگاه یخساز