کد خطای یخچال سونیا

کد خطا F1 – اشکال این خطا از فن اوپراتور یخچال می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 – مشکل این ارور از فن اوپراتور فریزر می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر و یا سنسور اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت هر دو سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسورها – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 – اشکال این خطا در هنگام دیفراست دما بالا می رود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 – مشکل ارور از IC خرابی مدار برد – سیستم برد فرمان خراب است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F7 – این خطا از خرابی ترموفیوز فریزر است – فن فریزر کار نمی کند – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F8 – پیغام این ارور از خرابی ترموفیوز فریزر است – فن یخچال کار نمی کند – ممکن است خرابی از مدار برد باشد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F9 – اشکال خطا از المنت فریزر می باشد – سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​ 

کد خطا FR – مشکل این ارور مربوط است به المنت فریزر – سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا FB – علت ارور خرابی مدار برد اصلی دستگاه IC سیستم برد فرمان خراب است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا H1 – این خطا مشکلی در سیستم وجود ندارد خودش به حالت عادی بر می گردد