کد خطای یخچال مجیک

کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – مشکل خطا از سنسور دمای داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – علت از دمای فریزر حسگر برف زدایی می باشد – بررسی سنسور دما و تعویض آن و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E0 – اشکال از دمای فریزر حسگر محیطی – مقدار اهم سنسور دمای محیطی چک شود – تعویض سنسور

کد خطا E9 – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا Eb – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز – سیم های ارتباطی چک شود موتور یخساز بررسی شود ودر آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC – مشکل خطا از دمای یخچال نقص در ارسال اطلاعات

کد خطا Er – اشکال این ارور از دمای یخچال نقص در دریافت اطلاعات