کد خطای یخچال میدیا

کد خطا E1 – اشکال این خطا از مدار حسکر حرارتی می باشد – مقدار اهم سنسور حرارتی یخچال چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – این ایراد از مدار حسکر حرارتی اتاقک فریزر است – مقدار اهم سنسور حرارتی فریز بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – این خطا مربوط می شود به حسکر یخ زدایی فریزر – خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – مشکل این خطا از مدار برد اصلی دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – اشکال این ارور از خرابی حسکر حرارتی می باشد مقدار اهم سنسور بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – این ارور زنگ هشدار برای دمای بالای دستگاه می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا EC – این خطا مربوط است به مدار EEPROM