کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی kenmore به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی کنمور میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

۱-۱:

علت ارور:کنترل پنل گیر کردن یک رله در برد مدارش را تشخیص داده است.

۱-۲:

علت ارور:خرابی حافظه در برد کنترل قسمت های نرم افزاری ناقص در پردازنده

۲-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی یک کلید گیر کرده در پنل کنترل تشخیص داده است.

۲-۲:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ارتباطی از پنل کنترل تشخیص نمی دهد.

۳-۱:

علت ارور:قطع بودن سیم یا خراب بودنترمیستور

۳-۲:

علت ارور:مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است.

۳-۳:

علت ارور:ایراد ۰WI

۴-۱:

علت ارور:عدم وجود ارتباط بین برد کنترل الکترونیکی و موتور پمپ شستشو

۴-۲:

علت ارور:خطای ارتباط بین کنتل الکترونیکی و موتر پمپ شستشو

۵-۱:

علت ارور:درب قفل نمیشود.

۵-۲:

علت ارور:درببازنمیشود.

۶-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ورود آب به تشت ماشین ظرفشویی را تشخیص نمیدهد.

۶-۲:

علت ارور:شیر برقی ورودی آب یک مشکل الکتریکی دارد.

۶-۳:

علت ارور:وجود کف یا هوا در پمپ آب

۶-۴:

علت ارور:میکروسوئیچ شناور باز است.

۶-۶:

علت ارور:آب ورودی خیلی سرد است.

۶-۷:

قطع بودن یا خرابی فلومتر

۶-۸:

علت ارور:مشکل با شیر باز تولید سختی گیر آب

۷-۱:

علت ارور:المنت حرارتی کارنمیکند.

۷-۲:

علت ارور:المنت حرارتی خاموش نمیشود.

۸-۱:

علت ارور:تخلیه کند

۸-۲:

علت ارور:مشکل الکتریکی پمپ تخلیه

۹-۱:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی موقعیت دایورتر را تشخیص نمیدهد.

۹-۲:

علت ارور:دایورتر گیر کرده است.

۱۰-۱:

علت ارور:مشکل الکتریکی دیسپنسر

۱۰-۲:

علت ارور:مشکل الکتریکی موتور واکس تهویه

۱۰-۳:

علت ارور:مشکل فن خشک کن