کد خطا یخچال و فریزر حایر HAIER

خطای یخچال HAIER F1
سنسور یخچال

خطای یخچال HAIER F3
حسگر محیط

خطای یخچال Haier F5
حسگر خنثی کردن

خطای F2 یخچال فریزر حایر
سنسور فریزر

خطای یخچال ارور F6
سنسور یخ ساز

کد خطای یخچال E1
موتور فریزر

خطای یاهو یخچال E2
موتور فن خنک کننده

یخچال و فریزر کد خطا ED
سیستم خنک کننده را خنک کن

کد خطا Er یخچال فریزر حایر
مشکل در یخ ساز

خطای EH یخچال و فریزر Haier
سنسور رطوبت